Nieuws
Home
Artikelen
Gezondheids- inventarisaties
Contact
English information


Privacyverklaring


In onze Privacyverklaring leest u hoe gegevensverwerking bij Genetic Counselling Services is geregeld.

-----


Genetic Counselling Services (GCS), gevestigd te Westerhaar-Vriezenveensewijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Genetic Counselling Services
Haarweg 8
7676 PE Westerhaar-Vriezenveensewijk
+31 (0)546 658362
(info@gencouns.nl).

Peter Prins is de Functionaris Gegevensbescherming van Genetic Counselling Services, te bereiken via info@gencouns.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Genetic Counselling Services heeft in de periode van november 2004 tot en met april 2010 van honden en katten DNA-monsters opgeslagen in de GCS DNA-databank. Ten behoeve van de administratieve afwikkeling van deze opslag zijn persoonsgegevens verwerkt van de eigenaren van deze honden en katten. De eigenaar zelf heeft deze gegevens aan GCS verstrekt.

De persoonsgegevens die wij vastgelegd hebben betreffen:
- Voorletter(s)- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Diergegevens (naam dier, ras, geslacht, geboortedatum, registratienummer, chipnummer)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Genetic Counselling Services verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Doel en grondslag van de verwerking van persoonsgegevens
Genetic Counselling Services verwerkt persoonsgegevens van eigenaren van honden en katten ten behoeve van de administratieve afwikkeling van in de GCS DNA-databank opgeslagen DNA-monsters van deze dieren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Genetic Counselling Services gebruikt geen geautomatiseerde computerprogramma's of - systemen en neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Genetic Counselling Services bewaart uw persoonsgegevens net zo lang als de bij inzending van het DNA-materiaal afgesproken duur van de opslag van het materiaal.

Delen van persoonsgegevens met derden
Genetic Counselling Services verstrekt gegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst van GCS met de eigenaar van het dier of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Genetic Counselling Services gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Genetic Counselling Services en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gencouns.nl.

Genetic Counselling Services wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Genetic Counselling Services neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@gencouns.nl .
Sluiten